Memanggilmu di kepala itu mudah. Hanya sejentik waktu. Kau duduki semua ingatanku

Rahne Putri