Aku pergi, kau diam, kau melangkah mundur, aku mendekat, kau maju, aku sembunyi. Bisakah kita saling diam, sebentar.

Rahne Putri