Aku, kamu, Tuhan. Sebuah segitiga sederhana sempurna.

Rahne Putri